Tel.: 77 436 19 66 | Email: dytmarszkola@op.pl

Innowacje pedagogiczne

Innowacja pod nazwą PORY ROKU JAKO INSPIRACJA W ARTETERAPII .” została opracowana w odpowiedzi na potrzeby uczniów naszej szkoły i obejmuje treści oraz działania skierowane do nich. Niniejsza innowacja realizuje założenia wynikające z obserwacji potrzeby wśród uczniów w klasach młodszych, wyrażania swoich emocji poprzez  różne twórcze działania. Program ma na celu wspieranie rozwoju w/w uczniów poprzez szeroko rozumianą sztukę, oznaczającą wybrane formy i metody pomocy terapeutycznej przy których wykorzystuje się m.in.: muzykę, taniec, ruch, dźwięk, rysunek, malarstwo, rzeźbę, sztukę użytkową, teatr, literaturę, stanowiące wzmocnienie edukacji szkolnej.

Wyżej wspomniana innowacja pedagogiczna ma na celu promowanie sztuki jako formy terapii poprzez wykorzystywanie zasobów arteterapii, co oznacza, że tworzone w jej trakcie dzieło  ma  zachęcać i motywować uczniów do działania na miarę swoich możliwości i pozwolić osiągać satysfakcje z wykonanych działań.

 

Czas realizacji innowacji obejmuje  okres: od września 2022 do maja 2023

 

Prowadzenie: Violetta Zadrożny

 

Innowacja pedagogiczna z języka angielskiego

Gramatyka angielska w utworach muzycznych

Autor innowacji: Patrycja Kujawa

W radiu, w internecie czy w video klipach najczęściej pojawia się muzyka w języku angielskim, a ulubionym zajęciem nastolatków w ich wolnym czasie jest między innymi słuchanie muzyki. Piosenki mogą być wykorzystywane do nauki języka angielskiego bez względu na etap nauki czy poziom zaawansowania. Uwielbiają je zarówno młodsze dzieci, jak i młodzież.Piosenki odzwierciedlają żywy, naturalny język, zawierają bogate słownictwo, wyrażenia proste i kolokwialne, ale także idiomy i wyrażenia złożone. Zawierają proste konstrukcje gramatyczne i skomplikowane, zaawansowane struktury. Zawierają wiele powtórzeń, dzięki czemu łatwiej są zapamiętywane. Prezentują wymowę, akcent i intonację w jej najlepszym wydaniu. Dlatego są skarbnicą wiedzy językowej i mogą służyć różnym celom językowym. Utrwalają wiedzę już posiadaną, kształcą wszystkie sprawności językowe (słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie).

Piosenki bawią, ale też uczą kultury krajów anglojęzycznych.  Są także doskonałą

formą wprowadzania uczniów w omawianą na lekcjach gramatykę. 

Przedstawiając piosenkę na lekcji języka obcego wprowadzamy całą gamę autentycznych głosów i sposobów mówienia, dzięki czemu uczniowie mają okazję ćwiczyć się w rozumieniu języka obcego w sytuacjach wykraczających poza klasowe. Takie lekcje są tym elementem pracy z uczniami, który odchodzi od codziennej monotonii ćwiczeń i tłumaczeń, i który sprawia, że uczniowie są aktywnie zaangażowani w swoja naukę.

 

II    CELE INNOWACJI

Cele ogólne:

 1. a) rozwijanie inteligencji muzycznej do poznawania i zapamiętywania materiału leksykalnego I gramatycznego,
 2. b) rozwijanie umiejętności językowych ze szczególnym naciskiem na umiejętność

rozumienia ze słuchu w życiu codziennym,

 1. c) uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka,
 2. d) zwiększenie motywacji uczniów do nauki języka angielskiego poprzez wykorzystanie autentycznego materiału dydaktycznego.

Cele szczegółowe:

 1. a) uczeń łatwiej rozumie różne teksty mówione i pisane w sytuacjach życia codziennego,
 2. b) uczeń ma bogatsze słownictwo,
 3. c) uczeń poznaje różnice między formami języka angielskiego oficjalnego i potocznego,
 4. d) uczeń odkrywa indywidualne zdolności językowe poprzez rozwiązywanie ćwiczeń na materiale, który go szczególnie interesuje,
 5. e) uczeń łatwiej rozwiązuje zadania testowe i egzaminacyjne ze słuchu.

„CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

Innowacja opiera się na zmianie sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych, na zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem.

W dobie dzisiejszych czasów, gdzie prym wiodą gry komputerowe i smartfony, bardzo ciężko jest zachęcić dzieci do czytania książek, a tym bardziej lektur.

Aby zminimalizować problem i zainspirować dzieci do czytania, wprowadzono projekt edukacyjny jako innowację, autorstwa Honoraty Szaneckiej, upowszechniający czytelnictwo wśród uczniów klas I-III, którego założeniem jest zachęcenie dzieci do czytania książek poprzez aktywną działalność edukacyjną.

 

” Zaczarowany dywan”

To innowacja realizowana w roku szkolnym 2018/2019 dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych przez  Violettę Zadrożny.

Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei ruchu poprzez zabawę z wykorzystaniem interaktywnej maty edukacyjnej FunFloor. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do działania na miarę swoich możliwości i pozwolić osiągać satysfakcję z wykonywanych zadań.

To doskonały sposób zaangażowania uczniów w naukę poprzez zabawę w ruchu oraz wyjście naprzeciw tradycyjnym zajęciom, które można zastąpić metodą nauki poprzez zabawę.

Innowacyjność polega na wdrożeniu pracy metodą działania poprzez zabawę w ruchu, dzięki której znacznie szybciej dzieci uczą się, nie tylko pod względem pamięciowym, ale również lepiej rozumieją zagadnienia.

Opracowała : Violetta Zadrożny

 

„Gramy, czytamy, liczymy- wykorzystanie piłek eduball w edukacji wczesnoszkolnej”

to innowacja programowa realizowana w roku szkolnym 2016/2017 w klasie I i II „b” przez Małgorzatę Ruzik i Zofię Rychlik

Analizując wyniki diagnoz dotyczących stylu uczenia się uczniów edukacji wczesnoszkolnej zaobserwowałyśmy, że w naszej szkole dominującym stylem uczenia się są ruchowcy i wzrokowcy. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom uczniów, postanowiłyśmy wykorzystać jedną z najciekawszych dziecięcych zabawkę – piłkę, która ułatwi zdobywanie nowej wiedzy przez ruch i obserwację, a potrzeba ruchu jest u dzieci wrodzona i nie trzeba ich nakłaniać do ćwiczeń z piłką. Piłki edukacyjnych eduball są ciekawym środkiem dydaktycznym, który można wykorzystać podczas wszystkich edukacji uatrakcyjniając i uprzyjemniając uczniom pobyt w szkole. Piłki sprawią radość, ułatwią komunikacje i pozwolą na lepszą współpracę oraz uwzględnią indywidualne potrzeby ucznia. Bardzo zależało nam na integrowaniu uczniów nie tylko w grupie rówieśniczej ale również na integracji między oddziałami klasowymi, bo najlepszymi przewodnikami dla pierwszaków rozpoczynających naukę w szkole są ich starsi koledzy.

Nowatorstwo opracowania polega na uatrakcyjnianiu uczniom opanowanie treści z zakresu podstawy programowej zamiast metodami tradycyjnymi, metodą aktywną poprzez wykorzystanie piłek eduball. Piłki kojarzą się przede wszystkim z zajęciami wychowania fizycznego, a my postanowiłyśmy potraktować je jako wspaniałą pomoc dydaktyczną podczas wszystkich edukacji na I najważniejszym etapie kształcenia. Mamy nadzieję, że zabawy z piłkami nie tylko zaspokoją potrzebę ruchu ale ułatwią zdobywanie nowych wiadomości, rozwiną kreatywne i twórcze myślenie, ułatwią naukę czytania i liczenia. Będą również sprzyjać kształtowaniu relacji z innymi, umiejętności współpracy i samokontroli.

Ułatwią umiejętność pokonywać trudności, radzenia sobie ze zmęczeniem, przeżywania sukcesów i porażek oraz , kontrolować emocje.

W czasie trwania innowacji będzie prowadzona dokumentacja, na podstawie której będzie można podsumować wnioski dotyczące realizacji założonych celów. Ponadto będzie prowadzona obserwacja uczniów w zakresie realizowania treści innowacji. Ewaluacja przeprowadzona zostanie również na podstawie: bezpośredniej obserwacji uczniów, analizie ich wypowiedzi oraz rozmowy z uczniami. Wyniki ewaluacji zostaną przedstawione Radzie Pedagogicznej po zakończeniu innowacji.

Opracowała: Małgorzata Ruzik, Zofia Rychlik

 

Innowacje Jem zdrowo

„Jem zdrowo”  Od początku roku szkolnego 2015/2016 w klasie Ia realizowana jest innowacja pedagogiczna pt. „Jem zdrowo”. Celem innowacji jest ukształtowanie właściwych postaw i nawyków żywieniowych wśród dzieci, zmniejszenie ilości spożywanych cukrów i napojów gazowanych, nakłaniania dzieci do sięgania po wodę mineralną, owoce oraz warzywa. Warto podkreślić, że prawidłowa dieta ucznia, spożywanie śniadań jest punktem wyjścia do jego sukcesu, gdyż spora część przyjmowanych przez niego kalorii przeznaczona jest na zaspokajanie potrzeb energetycznych mózgu.

Innowacyjność zajęć polega na tym, iż uczniowie nie uczestniczą wyłącznie w zajęciach dydaktycznych, ale mają możliwość wspólnego spożywania drugiego śniadania w klasie wraz z wychowawcą.

W drugim semestrze uczniowie dowiedzą się o:

 • znaczeniu higieny spożywania posiłków,
 • tym, czym jest piramida żywieniowa,
 • znaczeniu nabiału w życiu człowieka,
 • zaletach picia wody,
 • wpływie ruchu na zdrowie i samopoczucie człowieka.

Opracowała: Agnieszka Pawełczuk

 

„Metoda kruszenia w rozwiązywaniu zadań tekstowych w klasach I – III”

Celem nauczania matematyki jest nie tylko wszechstronny rozwój zdolności uczniów i przekazywanie treści programowych, ale w równej mierze –rozwijanie umiejętności myślenia, rozumowania, dokładności i samodzielności. Koncepcja tych zajęć opiera się w większości na założeniu, że uczeń umiejętnie naprowadzony, sam odkrywa rozwiązanie. Rozwiązując zadania o większym stopniu trudności  chodzi o to, aby wyrobić w dziecku pewną matematyczną ciekawość, zwrócić uwagę na coś , czego jeszcze samo na tym poziomie nie dostrzega, prowokować lub zachęcać ucznia do stawiania pytań, nauczyć metody dochodzenia do rozwiązania, zachęcać do dalszego badania. Zadania te pobudzają uczniów do znacznego wysiłku umysłowego, do logicznego rozumowania, ale także rozbudzają ich matematyczne zainteresowania.

Opracowała: Małgorzata Ruzik

 

„Europa bez granic”

Szybki rozwój techniki coraz częściej powoduje, że rzadziej sięgamy po książkę. W szkołach obserwuje się bardzo niski poziom czytelnictwa wśród uczniów, który niestety ciągle spada. Zauważa się u dzieci bardzo słabą technikę czytania oraz problemy z rozumieniem czytanych treści. Uczniowie mają problem z wypowiadaniem się na swobodne tematy, gdyż mają ubogie słownictwo. Z obserwacji wynika, że uczniowie klas I-III, którzy słabiej czytają chętnie słuchają gdy ktoś im czyta. W związku z tym postanowiłyśmy rozbudzić zapał do czytania zarówno u dzieci pewnych siebie, jak i tych mniej wierzących we własne możliwości. Innowacja ma zachęcić dzieci do samodzielnego czytania, jak również do czytania innym na głos oraz wzbogacić wiadomości o krajach europejskich. Poza umiejętnościami czytelniczymi, uczniowie mają możliwość rozwijania umiejętności poznawczych i manualnych przy pomocy różnego typu zajęć wzajemnie się uzupełniających.

Opracowały: Agnieszka Pawełczuk, Dorota Nosidlak

 

,,Korelacja treści w rozwijaniu sprawności językowych z języka angielskiego i niemieckiego”

Pomysł tej innowacji zrodził się, kiedy w szkole rozpoczęto naukę języka niemieckiego, obok dotychczasowego jedynego języka obcego – języka angielskiego. Uczniowie zaczęli się skarżyć, że trudno im się tych języków uczyć, że ciągle mylą się im słówka, zwroty. Ta innowacja ma im pokazać, że oba języki wiele łączy, a nie tylko dzieli, ma wspomagać naukę tychże języków, a tym samym podnieść wyniki nauczania. Autorkami innowacji są nauczycielki języków obcych: Patrycja Latta i Urszula Hamerla. Innowacją są objęci uczniowie klasy czwartej, czas jej trwania to rok szkolny 2012/2013. Zajęcia odbywają się co drugi poniedziałek, na siódmej godzinie lekcyjnej. Głównym celem zajęć jest uświadomienie uczniom podobieństw między językami oraz wzbogacenie słownictwa z takich zakresów tematycznych, jak: rodzina, dom, jego otoczenie i wyposażenie, pogoda, ubrania, rodzaje jedzenia i picia, części ciała, sport, samopoczucie. Innowacja zakończy się w czerwcu testem diagnozującym jej efektywność.

Opracowały: Urszula Hamerla, Patrycja Latta

 

„Bezpieczni  w  domu, szkole, na drodze…”

„Powiedz mi, a zapomnę, pokaż – a zapamiętam,

Pozwól mi działać, a zrozumiem!”

Konfucjusz

Jak pokazują wyniki badań świadomość Polaków w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa pozostawia wiele do życzenia. Szczególnie jest to widoczne na obszarach wiejskich, gdzie coraz częściej daje się we znaki kryzys ekonomiczny. Jego konsekwencją jest stosowanie w pracach polowych niesprawnych maszyn i uszkodzonego sprzętu rolniczego. Również uczniowie wykorzystują wysłużone, nie zawsze sprawne rowery podczas dojazdu do szkoły i wycieczek rowerowych. Takie postępowanie jest przyczyną wielu nieszczęść i tragedii rodzinnych, których można by było uniknąć zwiększając świadomość społeczną dotyczącą podstawowych przepisów BHP. Jako szkoła jesteśmy szczególnie odpowiedzialni za przygotowanie najmłodszych mieszkańców do odpowiedzialnego funkcjonowania w swoim środowisku. Wpojenie podstawowych nawyków i zachowań związanych z bezpieczeństwem zaprocentuje w przyszłości znacznym spadkiem wypadków, zarówno w pracach polowych jak i zdarzeniach drogowych. Nie mniej ważnym  problemem społecznym jest brak  umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dotyczy to zarówno młodego pokolenia jak i ludzi dorosłych.

W związku z tym, iż do naszej szkoły uczęszczają uczniowie z trzech miejscowości, a odległość od szkoły dwóch z nich jest znaczna, duża grupa uczniów dojeżdża rowerami lub jest dowożona autobusem szkolnym. W związku ze stwierdzonymi  licznymi przypadkami dojazdu na rowerze uczniów klas I – III pod opieką starszych, postanowiliśmy zająć się również i  tym problemem podczas tworzenia tej innowacji.

Charakterystyka innowacji:

Opracowana przez nas innowacja  „Bezpieczni w domu, szkole,  na drodze…” przeznaczona jest realizacji  w  klasach I –III.

Głównym celem wprowadzenia innowacji jest zapobieganie wypadkom  i minimalizowanie skutków zagrożeń oraz wyposażenie uczniów w wiedzę z zakresu wychowania komunikacyjnego i udzielania pierwszej pomocy.

Uczniowie powinni nie tylko poznać zasady zachowania bezpieczeństwa na drodze, w domu, w szkole i w innych środowiskach społecznych, ale również umieć wdrożyć odpowiednie postępowanie w sytuacji zagrożenia życia, wypadku, czy katastrofy. Powinni też nabyć praktyczne umiejętności udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w realnych wydarzeniach i zdobyć kartę rowerową. Efektem innowacji będzie uzyskanie certyfikatu ukończenia kursu pierwszej pomocy  oraz rowerowego „prawa jazdy”. Kartę rowerową otrzyma każdy uczeń, który zdał egzamin teoretyczny i praktyczny  oraz ukończył  10 lat. Pozwoli to uczniom na możliwie wczesne, a jednocześnie zgodne z prawem korzystanie z dróg publicznych.  Realizacja innowacji  odbywać się będzie w ramach edukacji wczesnoszkolnej  i nauczania zintegrowanego oraz 1 godziny tygodniowo dodatkowych zajęć wynikających z art. 42 Karta Nauczyciela. Wdrożenie innowacji nie będzie wymagało dodatkowych nakładów finansowych ze  strony szkoły.

Opracowały: Z. Rychlik, M. Ruzik, A. Pawełczuk