Tel.: 77 436 19 66 | Email: dytmarszkola@op.pl

Dobre praktyki – projekt

Sprawozdanie z pracy metodą projektu

W bieżącym roku szkolnym 2013/2014 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dytmarowie nawiązała współpracę z RCRE, w zakresie wspólnego organizowania i prowadzenia wspomagania rozwoju szkoły. Zewnętrznym koordynatorem SORE w naszej placówce była p. Renata Najwer,  z  którą po zdiagnozowaniu naszych potrzeb, wybraliśmy do realizacji w bieżącym roku szkolnym metodę projektu.  W ramach Rocznego Planu Wspomagania odbyły się warsztaty z ekspertem p. dr Beatą Bułka na temat: Jakie są korzyści ze stosowania metody projektu? Wykład na temat: Jak przy planowaniu pracy metodą projektu realizować podstawę programową? Warsztaty: Planowanie, organizacja i realizacja projektów metodą WebQuest.  Zdobytą wiedzę teoretyczną postanowiliśmy wykorzystać w pracy z uczniem w celu efektywnego sposobu rozwijania kompetencji kluczowych w tym samodzielności, współpracy i odpowiedzialności itp.

W grudniu 2013  przeszliśmy od teorii do konkretnych działań z uczniami. Staraliśmy się zaproponować im temat, który będzie na tyle ciekawy i prosty, żeby zaangażował całą społeczność szkolną. Podczas pierwszego spotkania uczniowie wybrali temat przewodni „Moja szkoła”, ponieważ łączy wszystkie klasy i wszystkich dotyczy. Ustaliliśmy, że projekt będzie trwał od grudnia 2013 do maja 2014 i zakończy się uroczystą galą z udziałem zaproszonych gości, podczas którego uczniowie będą relacjonowali swoje działania, opowiedzą o sukcesach i trudnościach, dokonają podsumowania projektu.

Po wyborze tematu projektu uczniowie z ochotą przystąpili do działania. Ponieważ zależało nam na integracji całego środowiska szkolnego, zgodnej współpracy w grupach, zdobywaniu wiedzy podczas praktycznego działania i zabawy oraz wzajemnego uczeniu się uczniów, podzieliliśmy ich na trzy grupy zadaniowe. Grupa „wczoraj” – klasa druga i piąta, grupa „dziś” – klasa pierwsza i czwarta, grupa – „jutro” – klasa trzecia i szósta. Kolejne spotkanie grup uczniowskich poświęcone było spisaniu kontraktu, ustaleniu harmonogramu spotkań i konsultacji oraz zagadnień istotnych dla wykonania pracy projektowej, podziału na mniejsze grupy zadaniowe, zgodne z zainteresowaniami na przykład: filmowcy, redaktorzy, dziennikarz, ogrodnicy, projektanci, architekci i inne.

Podczas burzliwych obradach z wykorzystaniem aktywnych metod pracy grupy wybrały następujące zagadnienia do realizacji:

Grupa „wczoraj” zajmie się gromadzeniem zdjęć dokumentujących historię naszej szkoły

 • korzystanie z zasobów Internetu, archiwum szkoły, zbiorów w domach rodzinnych- zdjęcia rodziców lub innych członków rodziny, świadectwa, stare zeszyty, dyplomy    i inne;
 • zorganizują i przeprowadzą konkurs plastyczny „Moi rodzice w czasach szkolnych”
 • przygotują wystawę „Moja szkoła na kartach historii”
 • zorganizują spotkanie z emerytowanymi nauczycielami
 • przygotuje pokaz mody szkolnej z tamtych czasów

Grupa „dziś”

 • wykona dokumentację fotograficzną bazy szkolnej, zaprezentuje sukcesy i osiągnięcia uczniów oraz przedstawi propozycję zajęć rozwijających zainteresowania – prezentacja
 • nagra filmik „Z życia szkoły”
 • założy hodowlę sadzonek kwiatowych, którymi obsadzi szkolny skalniak
 • dokona pomiarów budynku szkolnego i boiska, a następnie wykona makietę szkoły w skali 1;25
 • przygotuje warsztaty naukowe dla kolegów, rodziców, zaproszonych gości podczas podsumowania projektu
 • przeprowadzi wywiad z dyrektorem szkoły
 • przygotuje pokaz mody szkolnej

Grupa „jutro”

 • zorganizuje konkurs na opowiadanie lub esej „Przygoda w klasie przyszłości”
 • zorganizuje konkurs plastyczny „Moja szkoła w przyszłości”
 • zorganizuje zbiórkę kolorowych nakrętek, z których wykona gazetkę według wygranego projektu z konkursu plastycznego „Moja szkoła w przyszłości”
 • przygotuje pokaz mody szkolnej w przyszłości z surowców wtórnych
 • przeprowadzi wywiad z Wójtem Gminy Lubrza

W realizację projektu zaangażowani byli wszyscy uczniowie, nauczyciele i rodzice. Grupy uczniowskie terminowo realizowały zaplanowane działania, konsultowały się z nauczycielami, podawały własne propozycje i sposoby  zaprezentowania obecnej oferty edukacyjnej, sukcesów i osiągnięć, wykazywały się pomysłowością i kreatywnością dotyczącą wizji szkoły przyszłości, rozwijały własne zainteresowania, poznawały i doskonaliły umiejętności dotyczące wykorzystania technologii informacyjnej, poznawały obsługę i możliwości wykorzystania kamery, dyktafonu, aparatu fotograficznego, urządzenia do pomiaru wysokości – dalmierza laserowego i miarek potrzebnych do pomiarów budynku szkoły i boiska, głowiły się nad problemami badawczymi typu: Jak włożyć szkołę między kartki? (budynek szkolny w skali 1;25 ). Czy moda szkolna jest dla każdego? Czy kącik przyrody może stać się ogrodem? Czy pierwszak może być naukowcem? Ustalały formy i sposoby prezentacji zadań na zakończenie projektu.

Projekt zaangażował do działania całą społeczność szkolną. Motywował  uczniów do samodzielnej pracy i rozwijał umiejętność pracy w zespole. Uczniowie wykazali się dużą odpowiedzialni i pomysłowością podczas realizacji projektu. Nauczyciele z niedowierzaniem obserwowali ich kreatywność i przebojowość podczas wykonywania pomiarów budynku szkolnego i wykonywania makiety szkoły, nagrywania filmu o szkole, przygotowywania projektu szkoły przyszłości z kolorowych nakrętek, wywiadów z emerytowanym nauczycielami i wójtem gminy Lubrza, a przede wszystkim podczas projektowania mody szkolnej przyszłości i sposobu jej prezentowania. Uczniowie zdobywali  wiedzę i uczyli się jej wykorzystania w praktyce. Znacząco rozwinął się poziom umiejętności interpersonalnych  i językowych. Podczas działań projektowych wyzwalała się ich przedsiębiorczość i przebojowość, która miała wpływ na zmianę postaw uczniów wobec siebie, nauczycieli i środowiska. Dzięki realizacji zadań metodą projektu uczniowie zyskali poczucie większej wartości i pewności siebie. Realizowany projekt wzbogacił ofertę edukacyjną szkoły, promował aktywne metody nauczania i uczenia się, zintegrował społeczność szkolną. Zachęcał do zaangażowania się rodziców uczniów, lokalne władze gminne i samorządowe, rozwijał współpracę szkoły z lokalnymi  mediami, kształtował pozytywny wizerunek szkoły i promował szkołę w środowisku.

Warunkiem powodzenia podjętych działań było dobre przygotowanie teoretyczne i praktyczne nauczycieli, wypracowanie systemu współpracy w zespole nauczycieli celem wdrażania działań projektowych w zespołach międzyklasowych, staranne zaplanowanie prac związanych z realizacją, terminowość  ich wykonywania, właściwy dobór grup zadaniowych, zaangażowanie całej społeczności szkolnej, zachęcanie do samodzielności, kreatywności i przedsiębiorczości uczniów.  Opiekunowie grup i pozostali nauczyciele pełnili rolę wspierającą i doradczą, a uczniowie poprzez wyznaczone działania w ciekawy sposób realizowali treści z podstawy programowej. Istotnym zagadnieniem była ocena i samoocena zadań wykonanych przez uczniów, która pozwoliła na wzmocnienie wiary we własne możliwości, dała uczniom informację zwrotną, że wiedzą, potrafią, umieją i odnoszą sukcesy. 

Opublikowano: 17.07.2014 r.