Tel.: 77 436 19 66 | Email: dytmarszkola@op.pl

O szkole

Drodzy rodzice!

 

Jeśli stajecie przed wyborem najlepszej placówki edukacyjnej dla Waszych pociech – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dytmarowie to najatrakcyjniejsze miejsce.

Od tradycyjnej szkoły odróżnia nas kameralność, umożliwiająca efektywną pracę pedagogiczną w małych klasach. Nasza szkoła powstała w 2011 roku. Jest zatem młodą placówką, ale utworzoną przez osoby o wieloletnim doświadczeniu pedagogicznym. Koncepcja naszej szkoły jest efektem długotrwałych obserwacji, przemyśleń i praktyki nauczania, a co najważniejsze wyrazem naszych pasji.

W szczególności nasze działania ukierunkowane są na:

 • wszechstronny rozwój,

 • opanowanie wiedzy i umiejętności umożliwiających kontynuowanie nauki na kolejnych etapach kształcenia,

 • nabywanie praktycznego stosowania wiedzy i umiejętności,

 • rozwijanie dociekliwości poznawczej,

 • przygotowanie do publicznego prezentowania swoich wiadomości i umiejętności w rozmaitych formach,

 • przygotowanie do planowania, organizowania i oceniania swojej pracy,

 • przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym,

 • przygotowanie do współpracy w zespole, do umiejętności wyrażania swego zdania i brania pod uwagę poglądów innych ludzi,

 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata,

 • kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość, odpowiedzialność, wiarygodność, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, dbałość o środowisko naturalne, kultura osobista, kreatywność,

 • umożliwienie posługiwania się językiem mniejszości narodowej, podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej,

 • rozwijanie sprawności umysłowych i zainteresowań,

 • nabycie umiejętności dostrzegania rozmaitych związków i zależności, umiejętności analizowania, uogólniania, wnioskowania,

 • poznanie swojego środowiska w rozmaitych aspektach (kulturowym, ekologicznym, społecznym itp.),

 • współdziałanie z instytucjami działającymi na rzecz dzieci w celu kształtowania środowiska wychowawczego uczniów,

 • poznanie potrzeb zdrowotnych i sposobów dbania o sprawność fizyczną i rozwój psychofizyczny.