Tel.: 77 436 19 66 | Email: dytmarszkola@op.pl

Projekty edukacyjne

           

W tym roku szkolnym uczniowie klasy II realizują ogólnopolski projekt edukacyjny „ Z ekologią na Ty”. W ramach realizacji projektu będą wykonywać kolejne zadania z poszczególnych modułów związanych z ekologią i ochroną środowiska.

Projekt jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023.

 

Główne cele projektu:

 • Doskonalenie umiejętności w zakresie rozumienia zależności pomiędzy składnikami środowiska przyrodniczego.
 • Doskonalenie umiejętności samodzielnej eksploracji świata, rozwiązywania problemów i stosowania nabytych umiejętności w nowych sytuacjach życiowych.
 • Kształtowanie umiejętności obserwacji faktów, zjawisk przyrodniczych, społecznych i gospodarczych, wykonywania eksperymentów i doświadczeń, a także formułowania wniosków i spostrzeżeń.

          

  W tym roku szkolnym uczniowie klasy II realizują ogólnopolski projekt edukacyjny „Z KOTEM AMADEUSZEM PRZEZ ŚWIAT WARTOŚCI I EMOCJI”. Organizatorem projektu jest Wydawnictwo Edukacyjne – Kapelusz z Kwiatami.

            Postacią przewodnią projektu jest kot Amadeusz, który zabiera głos w wierszykach z książki „O kotku Amadeuszu, czyli wiersze na małe i duże troski”. Podejmuje on tematy znane wszystkim dzieciom, np. jak radzić sobie z emocjami ( ze strachem, z nieśmiałością, z poczuciem porażki, ze smutkiem), jak rozwiązywać problemy (jak odnaleźć swój talent, jak znaleźć przyjaciół, co robić w czasie choroby), jak radzić sobie w niektórych sytuacjach (jak pokonać nudę), jak odnaleźć się w świecie (jak zadbać o przyrodę, jak pokonać nieśmiałość, jak pokonać niecierpliwość, czy warto być dorosłym).

Cele projektu:

 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozróżniania emocji,
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami,
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów,
 • kształtowanie postaw prospołecznych,
 • pobudzenie poczucia własnej wartości,
 • kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji- podstawowy kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023.
 • TRZYMAJ FORMĘ!

Trzymaj Formę to inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym dwukierunkowym podejściu: promującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną.

 

Jak „Trzymaj Formę!” może ci pomóc?

Odżywianie się według zbilansowanej diety zarówno pod kątem odżywczym, jak i energetycznym  jest niezwykle ważne dla utrzymania dobrego stanu zdrowia i kondycji fizycznej. Pomaga nam czuć się lepiej i faktycznie zapobiega niektórym poważnym chorobom. Dobrą wiadomością jest to, że możesz jeść zdrowo i nadal cieszyć się Twoim ulubionym jedzeniem.

Zdrowy styl życia łączy zbilansowane odżywianie z aktywnym trybem życia. Czy wiesz, że tylko 30% ludzi dorosłych jest na tyle aktywnych by cieszyć się swoim zdrowiem? U większości z nas wprowadzenie kilku niewielkich zmian może spowodować ogromną różnicę. Informacje jak to zrobić znajdziesz właśnie na naszym portalu.

 

Podstawy programu

Program „Trzymaj Formę!” jest oparty na  najnowszych badaniach nad zdrowym odżywianiem i aktywnością fizyczną. Przy tworzeniu programu powołano grupę ekspertów z dziedziny odżywiania i aktywności fizycznej. Eksperci z Instytutu Matki i Dziecka oraz Instytutu Żywności i Żywienia opracowali założenia do pilotażowego programu „Trzymaj Formę!”

 


 • BIORÓŻNORODNOŚĆ OPOLSZCZYZNY W UJĘCIU WODNYM, CZYLI H2O DLA BIO

Szkoła bierze udział w projekcie i Prowadzonych działaniach edukacyjno-informacyjnych pt. „Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO” oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej,  jest to kolejny projekt realizowany przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Skierowany jest do wszystkich mieszkańców Opolszczyzny, a  jego celem kluczowym jest duży zasiąg realizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych, obejmujący min. 5 tys. Mieszkańców. Wszystkie działania projektowe służyć maja podniesieniu świadomości w zakresie bioróżnorodności świata wodnego, wzmocnieniu wiedzy różnych grup społecznych w zakresie ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wody.

Planowane jest przeprowadzenie 3 kampanii edukacyjnych:

 • „Bioróżnorodność wodnego świata Opolszczyzny”
 • „Co możemy zrobić dla środowiska, by chronić bioróżnorodność? Rola i zadania  szkoły w obszarze ekologii”
 • „Zrównoważony rozwój w ochronie bioróżnorodności”

W ramach tych kampanii założono realizację szeregu aktywności, które pozwolą osiągnąć zamierzone cele. Są to m.in.:

 • warsztaty dla dzieci i młodzieży w Zaczarowanym Świecie – Centrum Nauki i Eksperymentu oraz w Ośrodku Szkoleniowym w Niwkach,
 • zielone szkoły,
 • festiwale  ekologiczne,
 • konkursy dla uczniów np.: wiedzy ekologicznej, fotograficzny, malarski oraz dla nauczycieli np.: na najlepszy scenariusz w zakresie bioróżnorodności, na najlepszy program zajęć przyrodniczych w formie innowacji pedagogicznej,
 • konferencje dla nauczycieli, pracowników jst i nadzoru pedagogicznego,
 • seminaria wyjazdowe do Hydropolis we Wrocławiu,
 • wizyty edukacyjne do miejsc edukacji bezpośredniej w Czechach,
 • spotkani informacyjne z mieszkańcami gmin Opolszczyzny,
 • cykl warsztatów czytelniczych i filmowych z elementami biblioterapii i arteterapii  dla przedszkolaków  i uczniów,
 • cykl warsztatów metodycznych dla nauczycieli,
 • event ekologiczny.

 


 • MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK

Kampania społeczna „Mała książka – wielki człowiek” przypomina o korzyściach wynikających ze wspólnego, rodzinnego czytania już od pierwszych miesięcy życia dziecka. Została przygotowana w związku z ogólnopolską akcją, w ramach której młodzi rodzice na oddziałach położniczych otrzymają wyjątkowe Wyprawki Czytelnicze.

Wierzymy, że „czytelnictwo” zaczyna się od kołyski, na długo przed dniem, w którym dziecko zacznie samodzielnie składać litery. Dobrze dobrane książki rozwijają jego umysł i emocje, kształtują kompetencje językowe, zakorzeniają w kulturze i rozbudzają wyobraźnię. Wyprawka Czytelnicza dla Pierwszoklasisty

 


 • Z KULTURĄ MI DO TWARZY

Nasza szkoła w roku szkolnym 2020/2021 bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy”. Celem projektu jest

Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);

Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej; Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób. Ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

„Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO”

PROJEKT -” SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE „

 

 

PROJEKT – ” BIORÓŻNORODNOŚĆ OPOLSZCZYZNY Z LOTU PTAKA ” okres realizacji 01.11.2017 – 31.10.2019

Projekt zakłada szereg ciekawych działań skierowanych do mieszkańców Opolszczyzny, w szczególności do uczniów i nauczycieli:

– festiwale ekologiczne ( m. in. konkurs fotograficzny, plastyczny i kulinarny ) 

– wizyty edukacyjne uczniów i nauczycieli w parkach krajobrazowych województwa opolskiego

– 3 – dniowe ” zielone szkoły ” w Ośrodku Szkoleniowym w Niwkach

– 2 – dniowe szkolenia dla nauczycieli

– seminarium dla dyrektorów szkół i pracowników gmin

– wizyty edukacyjne dla kadry kierowniczej szkół i pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego 

-warsztaty i prezentacje multimedialne dla uczniów i nauczycieli

– event ekologiczny

CEL GŁÓWNY :

– Podniesienie świadomości mieszkańców Opolszczyzny w aspekcie bioróżnorodności oraz kształtowania postaw otwartych na szacunek wobec różnych gatunków roślin i zwierząt.

PROJEKT – ” SZKOŁA PRZYJAZNA TURYSTYCE „

11 września 2018r. nasza szkoła, jako jedna z trzech szkół na Opolszczyźnie otrzymała certyfikat ” Szkoła Przyjazna Turystyce. „

 

 

PROJEKT – ” SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE ” 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dytmarowie otrzymała wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie  8 września 2017r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie podczas Wojewódzkiej Konferencji Dyrektorów, Małgorzata Ruzik dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dytmarowie otrzymała Certyfikat Opolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. 

 

Narodowy program rozwoju czytelnictwa

Wyjazd do Mosznej w ramach projektu FŚNT

 

W ramach projektu. „Fascynujący Świat Nauki i Technologii” 15 września 2015 r.  uczniowie naszej szkoły odwiedzili  Zamek w Mosznej.  W zaczarowanym Zamkowym Świecie  komnaty zostały przekształcone w pracownie eksperymentalno – doświadczalne: Architecturium, Lucemium, Energium.  Uczniowie zdobywali wiedzę, biorąc udział w doświadczeniach. Do największych atrakcji należało  malowanie światłem oraz wcielanie się w rolę architektów, wspólne projektowanie oraz wzniesienie budowli z piankowych cegieł. Jednym z punktów programu było poznanie historii zamku oraz tworzenie rysunku na sztalugach. Młodych majsterkowiczów zainteresowały również zajęcia z zakresu źródeł energii odnawialnej. Zajęcia dostarczyły wiele pozytywnych wrażeń.

 

Projekt ” Fascynujący Świat Nauki i Technologii”

Projekt zakłada współpracę wielu instytucji w zakresie jego realizacji, m.in. instytucje kultury, ośrodki naukowe, uczelnie wyższe, gospodarstwa edukacyjne. Zaplanowane w projekcie działania są spójne i wprowadzą nową jakość w opolskiej edukacji. Pokażą, że Opolszczyzna ma bogatą ofertę edukacyjną dla dzieci i młodzieży, a szkoły i nauczyciele wykorzystując szerokie spektrum metod nauczania i środków dydaktycznych pozwalają rozwijać uczniom swoje zainteresowania i pasje. Pozwolą one dostosować edukację do możliwości każdego ucznia na miarę XXI w. Działania te będą wsparciem dla nauczycieli w realizacji podstawy programowej I i II etapu edukacyjnego z ukierunkowaniem na rozwój umiejętności kluczowych. W zależności od potrzeb szkoły zajęcia będą przewidywały realizację modułu: matematyczno-przyrodniczego lub humanistycznego; mogą być realizowane w formach interdyscyplinarnych lub bardziej ukierunkowanych (np. matematyka, przyroda, fizyka, j. polski, historia), jak również wybiegać poza ramy przedmiotowe (np. umiejętność uczenia się, kompetencje osobowe i interpersonalne, kreatywność i innowacyjność, twórcze wyrażanie idei, doświadczeń i uczuć).

Więcej informacji na stronie: http://snit.rcre.opolskie.pl/info/index.php/o-projekcie

Wszyscy uczniowie naszej szkoły pracują w grupach:

 • grupa I należą do niej najmłodsi – klasa I
 • grupa II , której skład zasilają uczniowie klasy II
 • grupę III stanowią uczniowie klasy III
 • grupę IV tworzą uczniowie z klasy IV, V i VI.

Pierwszą inicjatywą podjętą na rzecz poprawy kompetencji matematycznych, rozwijania potencjału i możliwości humanistyczno-przyrodniczych uczniów było przeprowadzenie badań diagnozujących poziom predyspozycji. Wyniki tej diagnozy pozwoliły wybrać odpowiednią ścieżkę edukacyjną , która uwzględniła umiejętności słabo opanowane.

Uczniowie klasy III realizują ścieżkę „ W krainie Matelandii” . Już pierwsze zajęcia wzbudziły ciekawość, kim jest Arytmetykus? – nadawca tajemniczych listów. Uczniowie zapoznając się z tekstem, który stanowił część korespondencji, wykonywali działania matematyczne pozwalające wyznaczyć granice fikcyjnego państwa. Dzięki spostrzegawczości, dzieci szybko zauważyły różnice w lokalizacji gór i morza krainy Matelandii oraz kraju w którym żyjemy. Na swoich mapach wyznaczyli główną rzekę i zestawili jej bieg z głównymi rzekami w Polsce. Kreatywnością i twórczością artystyczna wykazali się projektując flagę krainy Matelandii. Gdy tylko otrzymali informację o zaginięciu nadwornego architekta, sami przystąpili do budowy siedziby Matematykusa Wielkiego. Pomysłów było co nie miara. Do konstrukcji zamku wykorzystano najrozmaitsze pudełka, rolki itp. Realizacja kolejnych zajęć pozwoliła przybliżyć pojecie systemu monetarnego. Uczniowie zaprojektowali banknoty, którymi mogli posługiwać się grając w „ sklep”. Chcąc poznać sposób funkcjonowania naszego systemu walutowego wyruszyliśmy do pobliskiego sklepu, w którym uczniowie doskonalili umiejętności rachunkowe.

Uczniowie z klas IV, V i VI realizują ścieżkę edukacyjną pt.: „ Tworzymy firmę ogrodniczą”. Pierwsze zajęcia zainicjowała wycieczka na pobliską łąkę, która jak się okazało jest swoistą zieloną apteką. Mimo zimowej pory, ale przy sprzyjających warunkach pogodowych udało się znaleźć wiele roślin o właściwościach leczniczych m.in. łopian, babkę lancetowatą, koniczynę, pokrzywę, jaskółcze ziele. Nasze zmarznięte ręce rozgrzała szklanka gorącej herbaty parzonej z ziół mięty, melisy oraz rumianku. Po degustacji przystąpiliśmy do wykonania metryczki roślin o właściwościach leczniczych. W trakcie zajęć narodził się pomysł, by zagospodarować część ogródka szkolnego, na którym niedawno powstała kaskada. Korzystając z nowoczesnej technologii informacyjnej uczniowie zaprojektowali ogród uwzględniając nie tylko rośliny dekoracyjne, ale również lecznicze zioła. Prototyp ogródka stał się inspiracją do wykonania wizualizacji w postaci makiety. W ruch poszedł styropian, gips, druty, sznurki, kamyczki itp. Projektowanie dostarczyło nam wiele radości oraz rozwinęło pokłady kreatywności. Patrząc w przyszłość uczniowie określili jakie materiały będą potrzebne do wykonania prac ogrodowych, w jaki zamierzają pozyskać klientów i przede wszystkim jaką nazwę będzie nosić ich firma ogrodnicza.

Projekt „Szkoły Kreatywnych Umysłów”

Niepubliczna Szkoła Podstawowa znalazła się w gronie 48 szkół z całej Polski, (tylko 3 z województwa opolskiego) które zostały wybrane do realizacji Projektu Szkoły Kreatywnych Umysłów, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu szkoła wyposażona została w specjalnie dobrane środki dydaktyczne i sprzęt IT o wartości 20.000 tyś zł.( tablica multimedialna, laptop, projektor). Stworzona została pracowni sanlukańska, której nazwa wywodzi się włoskiej Accademia di San Luca, która jako pierwsza w świecie w XVI w. zastosowała metodę projektu. Potrzeba posługiwania się nią w dydaktyce edukacji wczesnoszkolnej wynika wprost z podstawy programowej, a specjalnie dobrany sprzęt IT i pomoce dydaktyczne pozwolą uczniom „doświadczać, eksperymentować” zgodnie z założeniami projektu.

Uczniowie klasy pierwszej wraz z wychowawcą Zofią Rychlik realizować będą 3 innowacyjne programy w których systemowo wspiera się twórcze myślenie oraz  kreatywność dzieci::

 • Program edukacji wczesnoszkolnej „Szkoła kreatywnych umysłów” – program główny.
 • Program zajęć pozalekcyjnych edukacji wczesnoszkolnej z zakresu przezwyciężania trudności w uczeniu się uczniów.
 • Program zajęć pozalekcyjnych edukacji wczesnoszkolnej rozwijających uzdolnienia uczniów „Młodzi kreatorzy przyszłości”.

Projekt  „Szkoły kreatywnych umysłów” odpowiada na wyzwania stojące przed współczesną edukacją dotyczące, m.in. kształtowania:

 • kompetencji kluczowych
 • myślenia matematycznego
 • umiejętności rozumowania  przyrodniczego
 • postaw twórczych i badawczych
 • umiejętności uczenia się oraz uczenia się przez całe życie
 • postaw kreatywnych, innowacyjnych i przedsiębiorczych.

Programy te dodatkowo zostały wzbogacone o zagadnienia, które mają na celu przygotowanie uczniów do funkcjonowania w szybko zmieniającej rzeczywistości, tj.: 

 • edukacja ekonomiczna, m.in.: gospodarowanie pieniędzmi, planowanie wydatków, poznanie sposobów oszczędzania, zaznajomienie uczniów  z kontem bankowym, kartą bankomatową,
 • edukacji przedsiębiorcza w zakresie  kształtowania postaw przedsiębiorczych na bazie założonej przez dzieci firmy.

W programach uwzględniono przede wszystkim:

 • inne spojrzenie na możliwości rozwojowe dziecka i jego szanse edukacyjne
 • spojrzenie na dziecko w sposób nieoceniający
 • inna niż tradycyjna wizja szkoły
 • inna wizja człowieka dorosłego.

Wspierając rozwój dziecka powinniśmy bazować na głównych założeniach teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera:

 • Każdy człowiek posiada wszystkie typy inteligencji w różnym stopniu rozwinięte
 • Tworzą  one niepowtarzalny „profil inteligencji”, który podlega zmianom
 • Wszystkie inteligencje wzajemnie ze sobą współpracują
 • Każdą inteligencję można rozwijać  „słabsze” inteligencje można rozwijać poprzez „mocniejsze”
 • Rozwojowi inteligencji sprzyja właściwie zorganizowane środowisko domowe

Równoprawne inteligencje wg Howarda Gardnera to:

 • Językowa /lingwistyczna /
 • Ruchowa /cielesno – kinestetyczna/
 • Matematyczno – logiczna
 • Wizualno – przestrzenna
 • Przyrodnicza /naturalistyczna/
 • Muzyczna 
 • Interpersonalna
 • Intrapersonalna /autorefleksyjna/
 • Egzystencjalna

Kiedy  uda się określić co jest mocną, a co słabą stroną dziecka, można  zdobytą wiedzę wykorzystywać.

1. Można budować wysoką samoocenę dziecka, które z jednej strony uświadamia sobie, że  w jakiejś dziedzinie nie najlepiej sobie radzi, ale za to np. szybko uczy się słówek w języku angielskim, pięknie maluje, buduje wspaniałe konstrukcje, czy też błyskawicznie zapamiętuje rytmy, które usłyszy.

2. Dziecko przekonuje się, że słabe strony można rozwijać, wykorzystując mocne.

3. Trzeba wspierać i rozwijać zdolności, aby dziecko odnosiło sukcesy w dziedzinach, które go interesują.

W Programach uwzględniono założenia TRIZ Pedagogiki, znajdując w niej:

 • sposoby rozwijania kreatywności,
 • wdrażania uczniów do poszukiwania niestandardowych rozwiązań, łamania schematów,
 • projektowania innowacyjnych rozwiązań.

Dziś już wiadomo na pewno, że wszystkie dzieci są wyposażone w pewien potencjał twórczy i że to właśnie od naszej zewnętrznej stymulacji zależy poziom rozwoju twórczego dziecka.

Podczas zajęć obowiązkowych i dodatkowych preferowane będą  aktywizujące formy i metody pracy, ze szczególnym uwzględnieniem metody projektu. Aktywności uczniów sprzyjać będą ciekawe i atrakcyjne środki dydaktyczne.  Sprzyjać będą kształtowaniu postaw badawczych, rozbudzaniu dociekliwości poznawczej poprzez eksperymentowanie, poszukiwanie, odkrywanie, doświadczanie, przeżywanie.

Rola rodziców w projekcie:

 • Wspierać dzieci w ich rozwoju.
 • Motywować do działania.
 • Stawiać wymagania na miarę ich możliwości.
 • Często chwalić je za wysiłek i cieszyć się 
 • z najmniejszego osiągnięcia, postępu.
 • Nie dawać gotowych wzorów do naśladowania.
 • Szanować pracę dziecka.
 • Stwarzać sytuację, w której uczenie się jest naturalną potrzebą, a nie czymś, co potrzeba czynić z przymusu.

Zdaniem Philipa Georga Zimbardo: 

„Zdolności twórcze można rozwijać. Dziecko może uczyć się twórczości, podobnie jak uczy się czytania, pisania czy arytmetyki”.

Więcej informacji na ten temat: http://www.kreatywneumysly.pl/

 
 

Zaczarowany Świat”

Edukacja ku przyszłości Zaczarowany Świat to projekt realizowany w naszej szkole. 

Projekt systemowy nr POKL.09.01.02-16-075/11 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Cele:

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez eksperymentalne metody nauczania z wykorzystaniem pracowni doświadczalno-pokazowych oraz podniesienie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie wykorzystania narzędzi ICT do prowadzenia lekcji i zajęć z uczniami.

Działanie Zaczarowany Świat jest innowacyjną metodą wspierania rozwoju ucznia z wykorzystaniem nowoczesnych pracowni eksperymentalno ‑ doświadczalnych. Wspiera programy rozwojowe szkół ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz podnoszenie jakości kształcenia, Wykorzystuje narzędzia ICT oraz nowoczesne metody nauczania, w szczególności obejmujące:

 •    Pobudzanie uczniów do poznawczego sposobu zdobywania wiedzy,
 •    Wyjazdy szkoleniowe grup uczniów i zajęcia wyrównawczo – poznawcze w nowoczesnych pracowniach eksperymentalnych,
 •    Eksperymentalne metody nauczania z wykorzystaniem pracowni doświadczalno-pokazowych

Uczestnicy

W projekcie biorą udział uczniowie klas: II, III, IV, V, VI.

Tematyka poszczególnych grup:  

 •    grupa I  „Odkrywamy Świat” – Agnieszka Pawełczuk
 •    grupa II „Bliżej natury – zjawiska przyrodnicze” – Gabriela Skrobała
 •    grupa III „Zmierz się z objętością” – Aleksandra Grzybacz

Przed uczestnikami tego projektu edukacyjnego ciekawe zajęcia, eksperymenty przyrodnicze i matematyczne, festiwale nauki oraz wyjazdy. Projekt jest w fazie przygotowania, zatem już niedługo nowe informacje o naszych działaniach.

 

 „LAS BLIŻEJ NAS”

I.Cele projektu

Cele główne:

– pogłębianie wiedzy o swoim najbliższym środowisku

– rozbudzanie poczucia tożsamości regionalnej

– kształtowanie postawy przywiązania do małej ojczyzny

– rozwijanie zdolności twórczych i rozbudzanie aktywności artystycznej

– kształcenie umiejetności korzystania z różnych źródeł informacji: zasoby biblioteczne, przekazy ustne, urządzenia multimedialne.                                                                          

– kształcenie umiejętności pracy w zespole

– rozwijanie umiejętności stosowania nabytej wiedzy w praktyce

– kształcenie umiejętności organizacji pracy i podejmowania decyzji

– nabywanie umiejętności wypowiadania się i dzielenia zdobytą wiedzą

Cele szczegółowe: 

Uczestnik projektu:

– potrafi wyznaczyć kierunek północny oraz pozostałe kierunki świata

– rozpoznaje podstawowe gatunki drzew liściastych i iglastych

– potrafi wykonać plan sytuacyjny najbliższej okolicy

– zna różnice między drzewem, a drzewem genealogicznym

– rozpoznaje i wymienia ptaki zimujące w Polsce i wie jak o nie zadbać

– wymienia i opisuje ssaki, ptaki i owady żyjące w polskim lesie

– rozpoznaje liście drzew i krzewów naszych lasów

– odróżnia grzyby jadalne od trujących

– wyróżnia podstawowe cechy lasu w różnych porach roku (zmienność flory i fauny)

– zna podobieństwa i różnice między lasem tropikalnym, a lasem strefy umiarkowanej

– pisze samodzielnie poezje – wiersze o lesie

– rozumie potrzebę dbałości o czystość w lasach, najbliższej okolicy i bierze w tym aktywny udział rozumie potrzebę ochrony lasów bierze czynny udział w inscenizacji

II. Rozmiar projektu 

1.Czas trwania projektu: 

wrzesień 2011 – wrzesień 2012 

2. Zasięg projektu : 

uczniowie klas I – III, Pracownicy Nadleśnictwa w Prudniku, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele języka niemieckiego i angielskiego, bibliotekarz, rodzice, przedszkolaki 

3. Podsumowanie projektu podczas specjalnego apelu w listopadzie 2005r.

III. Formy realizacji:

– Zajęcia terenowe

– Wycieczki

– Praca w zespołach

– Lekcje

– Konkursy

– Wystawa tematyczna

– Inscenizacja

– Redagowanie gazetki

IV. Zadania do realizacji : 

Wrzesień 2011

Zajęcia terenowe z wykorzystaniem kart pracy , tworzenie planów zagospodarowania terenu wokół szkoły(plan zalesienia)

odpowiedzialni – klasa I – III oraz wychowawcy 

Wrzesień-październik 2011

zajęcia terenowe – sadzenie drzew podarowanych przez Nadleśnictwo w Prudniku, ,

odpowiedzialni- uczniowie, rodzice, leśnicy, wychowawcy

wrzesień – październik 2011

zajęcia terenowe – przygotowanie rabaty kwiatowej – sadzenie cebulek pierwszych kwiatów wiosennych

odpowiedzialni- uczniowie, rodzice, wychowawcy

październik – listopad 2011

zajęcia w bibliotece szkolnej – wykonanie albumu drzew i kwiatów zasadzonych w ogrodzie(gazetka szkolna)

odpowiedzialni- klasy I – III

listopad – grudzień 2011

zajęcia w pracowni komputerowej – wykonanie tabliczki w języku polskim, angielskim, niemieckim

odpowiedzialni- nauczyciele j. niemieckiego, angielskiego, dzieci, wychowawcy, nauczyciel informatyki

marzec – kwiecień 2011

zajęcia terenowe – wycieczka do lasu – sposoby wyznaczania kierunku północy ( przyrodnicze przy pomocy kompasu ) – klasa II, piętra lasu – klasa III, rodzaje drzew – klasa I

odpowiedzialni- klasy I – III

listopad 2011

zajęcia terenowe – dotyczące rodzaju krajobrazu i rozpoznawania podstawowych gatunków drzew, wykonanie zdjęć KRAJOBRAZ NAJBLIŻSZEJ OKOLICY

odpowiedzialni-klasy I -III

grudzień 2011

zajęcia w klasie – wykonanie drzew genealogicznych , różnice i podobieństwa między „drzewem” a „drzewem genealogicznym” – klasa II

odpowiedzialni- klasa II

styczeń 2012

zajęcia w klasie – obserwacji ptaków zimujących w Polsce – samodzielne wykonanie karmników oraz przygotowanie różnorodnej karmy dla ptaków –

odpowiedzialni- klasa I – III

luty 2012

zajęcia w klasie – Wykonanie prac plastycznych pt. „Las zimą” Wykonanie masek na bal karnawałowy – „Twarze zwierząt leśnych: lis, mysz, sowa, zając”.

odpowiedzialni- klasa I – III

marzec 2012

zajęcia w klasie – Wykonanie puzzli plastycznych pt. „Las wiosną” – klasa II.

odpowiedzialni- klasa II

kwiecień 2012

zajęcia w terenie –   Wykonanie plakatów w obronie lasów: „Nie płosz zwierząt”, „Nie rozpalaj ognisk w lesie”, „Nie zrywaj roślin” – klasa II.

odpowiedzialni- klasa III

maj 2012

zajęcia w terenie – Przygotowanie przez uczniów upominków z okazji Dnia Matki – „Bukiet z naszego ogrodu”

odpowiedzialni- klasy II – III

czerwiec 2012

Święto Lasu – dzień tematyczny, połączony z obchodami Dnia Dziecka – podsumowanie projektu:

 – zorganizowanie wystawy prac uczniów,

 – karty pracy,

 – przeplatanka quizowo – sprawnościowa

 – rozdanie dyplomów i nagród za udział w konkursach

 – zaproszenie przedstawicieli samorządowych, rodziców

 – przygotowanie prezentacji opracowanej w czasie projektu

 V. Kryteria oceniania

 – oceny konkursów dokona jury

 – laureaci konkursów otrzymują : nagrody, dyplomy

 – wkład pracy uczestników projektu oceniają nauczyciele i rodzice

VII. Forma prezentacji

 – plakaty i prace plastyczne– korytarze szkoły, tablice w salach

 – zielniki, albumy– wystawa w korytarzach

 – inscenizacja dotycząca lasu w wykonaniu uczniów

 – wystawa podsumowująca projekt

VIII. Materiały do realizacji projektu

 – źródła informacji zgromadzone w pracowni przyrodniczej i bibliotece

 – materiały edukacyjne uzyskane z Nadleśnictwa w Prudniku

 – czasopisma

 – internet

 – programy multimedialne

IX. Odpowiedzialni: 

 – Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej nadzór i koordynacja

 – Informatyk pomoc w wykonaniu prezentacji ,wykonanie dyplomów

 – Pracownicy Nadleśnictwa – dostarczenie sadzonek drzew, pomoc w sadzeniu lasu

 – Biblioteka – pomoc w wykonaniu gazetki, rodzice

X. Ewaluacja projektu

Przeprowadzenie ankiety oraz zebranie opinii i wniosków ,które pozwolą określić przydatność projektu do celów edukacyjnych lub nasuną nowe pomysły do zrealizowania w przyszłości. 

Opracowała: Zofia Rychlik

Projekt "Szkoły Kreatywnych Umysłów" - Rok Szkolny 2013/2014 - galeria